Privacyverklaring

Uw privacy

Gegevensprivacy is van groot belang voor Art By Yvonne Cup en we willen open en transparant zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens.
We hebben daarom een beleid, waarin wordt uiteengezet hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Wijzigingen vonden plaats vanwege de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Art By Yvonne Cup, gevestigd aan de Huertas y Montes, Diseminado 86, Zona Cementerio s/n, 29327 te Teba, Malaga, Spanje, (hierna: “Art By Yvonne Cup”, “ons” of “wij”), respecteert de privacy van opdrachtgevers/klanten die gebruik maken van de diensten van Art By Yvonne Cup en de bezoekers/klanten van de website www.artbyyvonnecup.nl die via deze website een bestelling plaatsen, offerte aanvragen of opdracht verstrekken.

In dit Privacybeleid wordt uiteengezet welke informatie wij van u als bezoeker van onze website en als klant verzamelen en hoe wij deze informatie verder gebruiken en beschermen.

Toepassing van het Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op elk websitebezoek, of opdracht/bestelling die via de website wordt overeengekomen en alle overige overeenkomsten voortvloeiend uit aangenomen opdrachten. Alle informatie, waaronder uw persoonsgegevens, die wij over u verzamelen gedurende uw bezoek en/of gebruik van onze website, zal worden behandeld in overeenstemming met dit beleid en de hierin beschreven doeleinden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit privacybeleid geldt niet voor websites van andere bedrijven die een link naar onze website bevatten of waarvan een link op onze website staat.

 Persoonsgegevens die wij verwerken

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij uw gegevens op twee manieren verzamelen:

Gegevens die door u worden verstrekt

Art By Yvonne Cup verzamelt gegevens zoals o.a. uw naam, adres, telefoonnummer en email, wanneer u gebruikmaakt van onze diensten en/of een vraag stelt, een offerte aanvraagt of opdracht verstrekt via onze website. We verzamelen ook gegevens over u wanneer u online, via de telefoon of per email contact opneemt. 

Gegevens die wij verwerken

Art By Yvonne Cup verwerkt uw persoonsgegevens die wij ontvangen op basis van uw gebruik van onze diensten en/of uw bezoek via onze website. Zo verzamelen wij bijvoorbeeld uw IP-adres en het type webbrowser die u gebruikt, maar ook de datum en de tijd van uw bezoek aan onze website.

Het is niet de bedoeling van Art By Yvonne Cup om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Bent u er toch van overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Neem dan contact met ons op via info@artbyyvonnecup.nl

Wat doen we verder met uw gegevens?

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Voor het primair uitvoeren van werkzaamheden als kunstenaar en/of grafisch ontwerpbureau

Verzenden van onze (eventuele) mailing

Telefonisch contact met u opnemen, of e-mailen, om u te informeren of op de hoogte te houden van de voortgang van uw offerte/opdracht/bestelling, of indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Voor verwerking van goederen en diensten uit te kunnen uitvoeren, te produceren en bij u af te leveren op het door u gekozen adres

We geven uw gegevens door aan andere bedrijven die namens ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een onderneming die uw bestelling produceert; een vervoerder zoals DHL of PostNL om uw bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; dienstverleners om e-mail- of andere mediaberichten te kunnen verzenden

Art By Yvonne Cup verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte

Bij de verwerking van uw gegevens en de levering van onze producten en diensten zoals hierboven omschreven kan Art By Yvonne Cup samenwerkende partners of (sub)bewerkers inschakelen. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Art By Yvonne Cup neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Art By Yvonne Cup) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Art By Yvonne Cup bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens verzamelen. 

Openbaarmaking aan derden

Art By Yvonne Cup deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens en de inhoud te allen tijde te respecteren.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Art By Yvonne Cup kan gebruikmaken van functionele-, analytische- en trackingcookies. 

Uw rechten (inzage, correctie en verzet)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Art By Yvonne Cup, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens-overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artbyyvonnecup.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Art By Yvonne Cup neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artbyyvonnecup.nl.

Wijzigingen en vragen

We behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid aan te passen. We zullen die wijzigingen op onze website publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van de gegevens die we verzamelen, de wijze waarop deze gegevens door ons wordt gebruikt en beschermd en de omstandigheden waaronder wij uw gegevens aan derden verstrekken en/of openbaar maken.

Als u nog vragen heeft over uw gegevens of dit Privacybeleid, dan kunt u altijd contact opnemen via info@artbyyvonnecup.nl of per telefoon +31 (0)6 18 55 31 35.